भारतीय संविधान कलम १२४ ते १४७

सर्वोच्च न्यायालय ▪️कलम १२४ – सर्वोच्च न्यायालय स्थापना आणि संरचना ▪️कलम १२४ अ, १२४ब आणि १२४क…

भारतीय संविधान कलम १०१ ते १२३

▪️कलम १०१ – संसदेच्या जागा रिक्त करणे. ▪️कलम १०२ – संसद सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची तरतूद. ▪️कलम…

भारतीय संविधान भाग 5 पुढील भाग

कलम 79 ते 100 संसद ▪️कलम 79 – संसदेची रचना ▪️कलम 80 – राज्यसभेची रचना ▪️कलम 81 – लोकसभेची…

भाग 5 संघराज्य

(कलम 63 ते 78) ▪️कलम ६३ – भारताचे उपराष्ट्रपती ▪️कलम ६४ – भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे…

भाग 5 : संघराज्य

कलम 52 ते 62 कार्यकारी यंत्रणा : राष्ट्रपती ▪️कलम ५२ – भारताचे राष्ट्रपती ▪️कलम ५३ –…

भाग 4 अ II : मूलभूत कर्तव्ये..

कलम 51A मूलभूत कर्तव्ये 1 ते 11 6. आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वरशांचे जतन करणे. 7. वन,…

भाग 4 अ I : मूलभूत कर्तव्ये

(कलम 51 A) समाज घटक म्हणून व्यक्तीला जसे मूलभूत हक्क आहेत तसेच काही जबाबदाऱ्या ही आहेत.…

भाग 4 : राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे

(कलम 36 ते 51) [(II)कलम 44 ते 51] ▪️कलम ४४ – नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा. ▪️कलम…

भाग 4 : राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे

(कलम ३६ ते ५१) ▪️कलम ३६ – ‘राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे’ या संबंधी राज्यसंस्थेची व्याख्या. ▪️कलम…

भाग 3 : मूलभूत हक्क

▪️कलम १२ – मुलभूत हक्कसंबंधी राज्यसंस्थेची व्याख्या. ▪️कलम १३ – मुलभूत हक्कांशी विसंगत असणारे कायदे. ▪️कलम…