भाग 5 संघराज्य

(कलम 63 ते 78) ▪️कलम ६३ – भारताचे उपराष्ट्रपती ▪️कलम ६४ – भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे…

भाग 5 : संघराज्य

कलम 52 ते 62 कार्यकारी यंत्रणा : राष्ट्रपती ▪️कलम ५२ – भारताचे राष्ट्रपती ▪️कलम ५३ –…

भाग 4 अ II : मूलभूत कर्तव्ये..

कलम 51A मूलभूत कर्तव्ये 1 ते 11 6. आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वरशांचे जतन करणे. 7. वन,…

भाग 4 अ I : मूलभूत कर्तव्ये

(कलम 51 A) समाज घटक म्हणून व्यक्तीला जसे मूलभूत हक्क आहेत तसेच काही जबाबदाऱ्या ही आहेत.…

भाग 4 : राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे

(कलम 36 ते 51) [(II)कलम 44 ते 51] ▪️कलम ४४ – नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा. ▪️कलम…

भाग 4 : राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे

(कलम ३६ ते ५१) ▪️कलम ३६ – ‘राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे’ या संबंधी राज्यसंस्थेची व्याख्या. ▪️कलम…

भाग 3 : मूलभूत हक्क

▪️कलम १२ – मुलभूत हक्कसंबंधी राज्यसंस्थेची व्याख्या. ▪️कलम १३ – मुलभूत हक्कांशी विसंगत असणारे कायदे. ▪️कलम…

कलम वैशिष्ट्ये

भाग 2 संघ व त्यांचे क्षेत्र (कलम 1 ते 4) ▪कलम १- भारत आणि राज्यांचा संघ…

“भारताचे संविधान”

भारतीय संविधानाचा आत्मा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संविधान उद्देशिका म्हणजेच प्रस्तावना खलील प्रमाणे: भारताचे संविधान उद्देशिका आम्ही…